สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชานุสรณ์

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชานุสรณ์

นายลิขิต สุขิตานนท์

นายกสมาคม

พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ

อุปนายกสมาคม

นายชนกานต์ โคตรเสนา

อุปนายกสมาคม

นายสุรชัย จึงถาวรอนันต์

อุปนายกสมาคม

นางรณิดา เลิศมานะกุล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

จ่าสิบเอก บุญเสริม จันทร์สนธิ

ปรึกษานายกสมาคม

นายกิตติศักดิ์ เกษมใจ

เลขานุการสมาคม

สิบเอก ฉัตรบดินทร์ ฉัตรมิตร

ธุรการสมาคม

นางเนตรหทัย ธรรมเขต

เหรัญญิกสมาคม

นางนิศาชล ตั้งเดชธีรชัย

บัญชีสมาคม

นางสาวมีณณ์รญาห์ แย้มพรรณราย

ประชาสัมพันธ์สมาคม

นายณภัทร์ สินศุข

นายทะเบียนสมาคม

นางสาวกัณฑิมา แรงเขตการ

ปฏิคมสมาคม

นายลัทธพล แซ่อื้อ

สารสนเทศสมาคม

นายประกิต อดทน

ช่างภาพสมาคม

นางสาวภาริษา พันธุ์ยม

ภัณฑารักษ์สมาคม

นายชัยยงค์ ประเสริฐปั้น

กรรมการสมาคม

นายชาตรี ศรีอัมพรแสง

กรรมการสมาคม

นายเทพฤทธิ์ จันทรังสิกุล

กรรมการสมาคม

นายราชสีห์ เสนะวงศ์

กรรมการสมาคม

นางสาวเจนจิรา สุตรีวก

กรรมการสมาคม

นางสาวอาทิชาณี เรียนหิน

กรรมการสมาคม

นางสาวชนัญธร โสมอ่ำ

กรรมการสมาคม

นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการสมาคม

นายภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ

กรรมการสมาคม

นายอำนาจ หงษ์โต

กรรมการสมาคม

นางสาวภัทราพร ส่งเสริม

กรรมการสมาคม